Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy


Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), do której zostały zaimplementowane zapisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.


Program tworzony jest na podstawie analizy wyników zobrazowanych na Mapie akustycznej i aktualizowany w cyklu 5-cio letnim.


Prezentuje kierunki działań i proponowane rozwiązania w celu ograniczenia nadmiernego poziomu hałasu pochodzącego z głównych jego źródeł. Zawiera on zapisy zmierzające do poprawy klimatu akustycznego miasta, wskazuje metody kształtowania klimatu akustycznego w ujęciu strategicznym jak również, określa techniczne metody redukcji poszczególnych rodzajów tego oddziaływania.


Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy przed jego uchwaleniem jest przekazywany do konsultacji społecznych, w trakcie których mieszkańcy mają możliwość m.in. zgłoszenie uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań ograniczających hałas.


Zapraszamy do zapoznania się z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy z lat:

2018

2013

2010