Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Mapa akustyczna m.st. Warszawy 2012

Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Informacje wprowadzające

Mapy akustyczne obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym z głównych jego źródeł tj. ze środków komunikacji drogowej, szynowej (kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz z ośrodków przemysłowych, zarówno dla pory dnia, jak i nocy. Zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystywane są do opracowywania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, a także do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem. W praktyce ich zastosowanie jest szersze – mapy hałasu służą architektom i planistom w procesach planowania przestrzennego oraz służbom ochrony środowiska do wszelkich prac zmierzających do poprawy klimatu akustycznego miasta.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Ogólna charakterystyka obszaru

Mapy akustyczne wykonano dla obszaru zawartego w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy (pow. 517 km2), rozszerzonego o pas szerokości 500 m, bezpośrednio przylegający do zewnętrznych granic miasta.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Do głównych źródeł hałasu, tworzących klimat akustyczny miasta stołecznego Warszawy, należą: hałas drogowy, szynowy (tramwajowy, kolejowy), lotniczy oraz hałas przemysłowy.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Podsumowanie

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta stołecznego Warszawy, jest hałas drogowy, który generuje największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Hałas pochodzenia szynowego, przemysłowego i lotniczego stanowi źródła drugorzędne. Generują one przekroczenia w dużo mniejszym stopniu, a ich zakres oddziaływania ogranicza się do ich bezpośredniego otoczenia.

Czytaj dalej