Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Mapa akustyczna m.st. Warszawy 2012

Informacje wprowadzające

Mapy akustyczne obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym z głównych jego źródeł tj. ze środków komunikacji drogowej, szynowej (kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz z ośrodków przemysłowych, zarówno dla pory dnia, jak i nocy. Zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystywane są do opracowywania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, a także do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem. W praktyce ich zastosowanie jest szersze – mapy hałasu służą architektom i planistom w procesach planowania przestrzennego oraz służbom ochrony środowiska do wszelkich prac zmierzających do poprawy klimatu akustycznego miasta.

Czytaj dalej
Ogólna charakterystyka obszaru

Mapy akustyczne wykonano dla obszaru zawartego w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy (pow. 517 km2), rozszerzonego o pas szerokości 500 m, bezpośrednio przylegający do zewnętrznych granic miasta.

Czytaj dalej
Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Do głównych źródeł hałasu, tworzących klimat akustyczny miasta stołecznego Warszawy, należą: hałas drogowy, szynowy (tramwajowy, kolejowy), lotniczy oraz hałas przemysłowy.

Czytaj dalej
Podsumowanie

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta stołecznego Warszawy, jest hałas drogowy, który generuje największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Hałas pochodzenia szynowego, przemysłowego i lotniczego stanowi źródła drugorzędne. Generują one przekroczenia w dużo mniejszym stopniu, a ich zakres oddziaływania ogranicza się do ich bezpośredniego otoczenia.

Czytaj dalej